Skip to main content

Vyučovacie metódy

Dlhoročné skúsenosti nás presviedčajú o tom, že neexistuje jediná metóda, ktorá by naučila študenta používať cudzí jazyk. A čo viac, neexistuje jediná metóda, ktorá je vhodná pre každého človeka. Jednoducho sme ľudia rôzni a učíme sa nové veci rôznym spôsobom.

Iste vám je známe, že niektorí ľudia sa lepšie naučia nové veci počúvaním, niektorí zase čítaním, niektorí pozeraním filmu a iní zasa tým, že vyvíjajú pri učení sa fyzickú aktivitu (tzv. vizuálne, auditívne, kinestetické typy).

Vychádzajúc z týchto skutočností v našej škole nepoužívame len jednu metódu výuky cudzieho jazyka. Skôr hovoríme o prístupe, ktorý pri výučbe uplatňujeme.

Ide o komunikatívny prístup, COMMUNICATIVE APPROACH.

Tento spôsob komunikácie prakticky predstavuje základnú interaktívnu metódu a integruje viaceré metódy výučby.
Jeho cieľom je naučiť študenta cudzí jazyk tak, aby ho vedel používať čo najprirodzenejšie v komunikácii v rôznych spoločenských situáciách.

Aby to študent dokázal, je nevyhnutné získať nasledujúce zručnosti:

 • Komunikatívna zručnosť - Communicative competence
  Osvojovanie si jazyka potrebného na porozumenie a vyjadrenie rôznych jazykových funkcií (napr. požiadanie o niečo).
 • Zručnosť viesť rozhovor - Discourse competence
  Tu ide hlavne o plynulé používanie cudzieho jazyka.
 • Zručnosť v používaní gramatiky - Grammatical competence
  Zahŕňa slovnú zásobu, výslovnosť, tvorenie viet, ako študent dokáže pochopiť a používať gramatický systém jazyka. Ide o presnosť vo vyjadrovaní.
 • Sociálno-jazyková zručnosť - Sociolinguistic competence
  Ide vlastne o vhodnosť použitia jazyka v konkrétnej situácii, napr. použitie primeraného jazyka pri konkurze na zamestnanie.
 • Analyticko-kritická zručnosť - Strategic competence
  Učíme študenta, aby dokázal nájsť cestu, ako vyjadriť svoje myšlienky v prípade, že jeho jazykové zručnosti nie sú dostatočné na to, čo chce povedať.

Komunikatívny prístup si vyžaduje používanie rôznych metód výuky zo strany učiteľa a dôraz sa kladie na aktivitu študenta. Tomu napomáha aj skutočnosť, že výukové skupiny sú malé, najčastejšie 4-8 členné. Našou snahou je, aby 80% hovorenia na hodine pripadalo na študentov.

Základom našej metódy je priama metóda, ktorá minimalizuje používanie materinského jazyka. Vychádzame však zo zásady: MÔJ ŠTUDENT JE MOJA METÓDA, ktorá nás oprávňuje kombinovať metódy tak, aby študent dospel k prirodzenej komunikácii, a zároveň nám poskytuje možnosť pristupovať k študentom individuálne vzhľadom na ich osobnostné danosti.

Výuku obohacujeme i metódou TPR Storytelling, Teaching Proficiency through Reading and Storytelling. Na osvojovanie si jazyka používame beletriu, ktorú spolu so študentmi čítame, analyzujeme, vyjadrujeme vlastné názory, vytvárame príbehy a pod. Tým nielen pomáhame študentovi učiť sa používať jazyk, ale učíme ho spoznávať literatúru a kultúru anglicky hovoriacich krajín.