+421 903 220 686

Les jeux de hasard en ligne sont un secteur en pleine expansion dans le monde entier. Et au Canada, les maisons de paris et les casinos en ligne répertoriés sur https://casinoscad.com/meilleur-casino/ ont réussi à suivre le rythme. Comment allez-vous choisir le meilleur casino ? Eh bien, en apprenant tous les aspects d'un casino en ligne au Canada afin d'apprendre à différencier un opérateur de premier ordre d'un opérateur médiocre. C'est ce que vous allez apprendre avec notre article.

Comme c'est le cas sur d'autres marchés, tous les casinos en ligne au Canada ne sont pas identiques. Il existe des différences entre eux sur différents points, comme les jeux disponibles ou les promotions dont vous pouvez bénéficier. Les casinos en ligne au Canada ont tout ce dont vous avez besoin pour vous amuser au maximum. Bien sûr, pour s'amuser, il ne suffit pas de s'inscrire et de jouer ; vous devez connaître le secteur, y compris l'aspect juridique des bookmakers. Heureusement pour nous, le Canada est plus avancé que d'autres pays.

Grâce au fait que le contrôle des casinos au Canada est entre les mains de l'État, les maisons de paris sont de plus en plus sûres et les entreprises n'épargnent pas leurs ressources pour vous assurer des services de plus en plus fiables avec des systèmes de sécurité du plus haut niveau ; du traitement des données aux moyens de paiement dont vous disposez pour placer vos paris.

Výučba počas aktuálnej epidemiologickej situácie

Zmeny súvisiace s uvoľňovaním opatrení od 26.4.2021

Vážení rodičia, milí študenti,

Dovoľte mi informovať vás o zmenách, ku ktorým dochádza v našej jazykovej škole v súvislosti s uvoľnením opatrení k 26.4.2021. 

Jazyková škola VAGeS je neziskovou organizáciou a nie je zaradená do siete škôl spadajúcich pod Ministerstvo školstva. Preto sa na nás nevzťahujú pravidlá pre štátne školy, kam patria aj umelecké a štátne jazykové školy. Musíme sa riadiť pravidlami pre obchodné prevádzky, kde momentálne platí pravidlo 1 zákazník na 15m2.

Zároveň nás dlhotrvajúca pandemická odstávka donútila k určitým organizačným úpravám za účelom ekonomickej stabilizácie a udržania fungovania školy. Ide najmä o prechod na online výučbu, pôsobenie lektorov z homeoffice a nutnosť prepustenia časti prenajatých priestorov. Tieto zmeny nie je možné preorganizovať okamžite a návrat do pôvodného fungovania v prezenčnej forme bude nutné realizovať postupne. Je možné, že v určitých prípadoch bude aj pri ďalšom uvoľnení opatrení návrat do bežného fungovania realizovateľný až od septembra 2021.

Našim študentom sa vopred ospravedlňujeme za prípadné vzniknuté komplikácie. Sme si vedomí, že všetci by sme sa už radi vzdelávali v osobnom kontakte. Bohužiaľ, neočakávane dlho trvajúca pandemická situácia našu školu zasiahla natoľko, že znovuoživenie nám bude chvíľku trvať. Ďakujeme Vám za lojalitu a trpezlivosť. Aj v online forme robíme maximum pre poskytnutie kvalitného vzdelávania. 

Pokiaľ to organizačná situácia dovoľuje a lektor je schopný skombinovať online a prezenčnú výučbu, je momentálne možná prezenčná forma individuálnej výučby, prípadne malej skupiny, za dodržania maximálneho počtu študentov v objekte školy. O prípadnej zmeneformy vzdelávania vo vašom kurze budete informovaní individuálne. Pokiaľ zmena zatiaľ nie je možná, opätovne vás prosíme o trpezlivosť a dôveru. Veríme, že si v týchto sťažených podmienkach vybudujeme ešte hlbšie vzťahy a dôveru, ktoré nám uľahčia  vzdelávací proces v budúcnosti a naša spoločná snaha prekonať komplikácie sa nám mnohonásobne vráti.

S úctou,

Ing. Mgr. Ivana Bytelová
Riaditeľka
Jazyková škola VAGeS

Pokračujeme v online výučbe aj od 8.3.2021

Vážení študenti a rodičia,

dúfam, že ste vy aj vaše rodiny zdraví. Nakoľko sa opatrenia neustále menia, rada by som explicitne zhrnula, čo v tomto momente platí pre našu školu a fungovanie v nej.

Od pondelka 8.3.2021 je povinnosť nosiť respirátory FFP2 vo všetkých uzavretých priestoroch, t.j. aj u nás v škole. Prosím všetkých, ktorí musia navštíviť priestory školy, aby ich zodpovedne mali nasadené, dodržovali odstup a povinnosť dezinfekcie.

Čo sa týka formy výučby, naďalej pokračujeme výlučne v online forme. Situácia okolo otvárania škôl a škôlok sa nás ako jazykovej školy netýka, a teda služby môžeme poskytovať len na diaľku.

Ohľadom výhľadu do budúcnosti, musíme počítať s tým, že celý marec budeme poskytovať výhradne online vyučovanie. Uvidíme, ako sa bude situácia ďalej vyvíjať, ale rátame s tým, že aj ďalšie mesiace, ak nie celý semester, budeme ešte v režime dištančného vzdelávania.

Verím, že čoskoro budeme mať aj optimistickejšie správy :-) Zatiaľ všetkým prajem pevné zdravie, veľa vnútornej sily a vôle k pokoju a zmieru.


S úctivým pozdravom,

Ing. Mgr. Ivana Bytelová
Riaditeľka
Jazyková škola VAGeS

Online výučba v novom roku začína od 11.1.2021

Vážení študenti a rodičia,

rada by som Vám zaželala všetko dobré v novom roku 2021, hlavne pevné zdravie a veľa úspechov na ceste jazykového vzdelávania.

Keďže aktuálna situacia nie je priaznivá pre prezenčné vyučovanie, chcela by som Vás informovať, že naďalej pokračujeme vo výučbe online. Všetky kurzy online vyučovania sa v novom roku začínajú od 11.1.2021.  

Ing. Mgr. Ivana Bytelová
Riaditeľka
Jazyková škola VAGeS

Stanovisko k súčasnému stavu 19.11.2020

Vážení študenti a rodičia, 

v prvom rade mi dovoľte poďakovať vám za prejavenú dôveru a trpezlivosť v čase neistoty a častých zmien, ktoré sa nevyhli ani oblasti jazykového vzdelávania. 

Dovoľte tiež, aby som vás informovala o súčasnom stave fungovania našej školy a o vyhliadkach do budúcnosti. 

Vzhľadom na zákaz zhromažďovania, je skupinová výučba v skupinách nad 5 študentov stále možná len v online forme. Táto skutočnosť nám komplikuje celkovú organizáciu výučby a znemožňuje plošný prechod na prezenčnú výučbu. 

Základná forma výučby preto naďalej zostáva online formou. Pokiaľ to dovoľuje situácia lektora a organizačné možnosti školy, sú možné výnimky z online formy pre individuálnu výučbu, výučbu vo dvojiciach a pre malé skupinky. 

Prekážkami na strane lektora môžu byť napríklad jeho fyzická neprítomnosť v Nitre, starostlivosť o blízku osobu vysokého veku, ktorú lektor nechce vystavovať riziku nákazy, vlastné zdravotné dôvody lektora, či jeho nemožnosť prakticky skĺbiť dochádzanie na prezenčné hodiny s online výučbou. Na strane školy je nutné rešpektovať dostupnosť tried a schopnosť internetového pripojenia zvládnuť nápor online výučby viacerými lektormi naraz. 

Prosím vás preto o solidárny a ústretový postoj k tejto situácii. Nie je to jednoduché pre nikoho z nás, a tak láskavý prístup je v súčasnej dobe vítanou nedostatkovou alternatívou. 

Hneď ako to bude možné, nesmierne radi sa navrátime k prezenčnej forme výučby a už teraz sa tešíme na osobné stretnutie a spoločné vzdelávanie. O zmenách vás budeme informovať emailom. 

Prajem vám všetkým pevné zdravie a veľa síl na zvládanie všetkého, čo nám momentálna situácia prináša. 

S úctivým pozdravom, 

Ing. Mgr. Ivana Bytelová
Riaditeľka
Jazyková škola VAGeS

Zmeny vo výučbe od 12.10.2020

Od pondelka 12.10.2020 prechádzajú všetky skupinové kurzy v Jazykovej škole VAGeS na online formu

Milí študenti,

s platnosťou od 12.10.2020 sa vzhľadom na opatrenia COVID-19 upravuje organizácia jazykovej výučby v Jazykovej škole VAGeS nasledovne:

  • skupinová výučba detí aj dospelých a výučba na základných školách prechádza na online formu – prihlasovacie údaje k online vyučovaniu budú študentom včas komunikované emailom,
  • individuálna výučba, výučba vo dvojiciach a firemná výučba prechádza od 23.10.2020 taktiež na online formu,
  • kurzy Teddy Eddie sa dočasne prerušujú.

Takéto nastavenie bude prebiehať až do odvolania. O prípadných ďalších zmenách v organizácii výučby budeme priebežne informovať na webovej stránke, Facebooku a emailom. 

Veríme, že sa vzájomne podporíme, aby sme toto nepriaznivé obdobie spoločne preklenuli čo najlepšie a dúfame, že sa čoskoro vrátime do bežných koľají.

Vedenie Jazykovej školy VAGeS

Facebook Message