Skip to main content

Pravidlá školy - kurzy v školských kluboch ZŠ

1. Zaraďovanie do kurzov

Žiaci sú zaraďovaní do kurzov na základe ročníka. Výnimočne sa môže stať, že žiak, jeho rodič, vyučujúci alebo jazyková škola pri hospitáciách na hodinách zistí, že je žiak zaradený v neadekvátnej skupine a je nutné ho preradiť. Záležitosť preradenia sa rieši v spolupráci s rodičom a vedením jazykovej školy.

Nový žiak môže skúšobne navštíviť prvú hodinu, po ktorej sa rozhodne, či chce v kurze pokračovať. Školné je v tom prípade splatné do termínu druhej hodiny kurzu.

Žiak, resp. jeho zákonný  zástupca, uzatvára so školou dohodu o výučbe, v ktorej sú uvedené základné podmienky výučby.

2. Ceny a platobné podmienky                                                                                       

Cena kurzu za jeden semester je platná počas celého školského roka, viď aktuálny cenník na https://www.jazykove-kurzy-nitra.sk/cennik.

V cenníkovej cene nie je zahrnutý učebný materiál. Pokiaľ je v kurze distribuovaný učebný materiál, cena školného sa navyšuje o jeho hodnotu, o čom je študent vopred informovaný. Učebnica bude žiakovi vydaná vyučujúcim na základe predloženia potvrdenia o úhrade školného. Potvrdenie je tiež možné odoslať elektronicky manažérke kurzov na ZŠ na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Školné sa platí vždy na jeden semester vopred. Je možné platiť v hotovosti na sekretariáte školy alebo bankovým prevodom – platobné údaje:

 • IBAN: SK1911000000002948044920
 • SWIFT: TATRSKBX
 • VS: telefonický kontakt uvedený v prihláške 
 • Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko študenta

Ak sa žiak pripojí do skupinky až po začatí kurzu, platí alikvotnú čiastku školného.

Pri odchode žiaka z kurzu pred jeho skončením platí mesačná výpovedná lehota. Lehota začína bežať od momentu oznámenia ukončenia výučby manažérke kurzov ústne alebo písomne (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.) - nestačí informovať učiteľa alebo vychovávateľky v školskom klube! Počas výpovednej lehoty žiak môže, ale i nemusí kurz navštevovať.

Ak žiak nezaplatí školné včas, škola ho vyzve k úhrade upomienkou. Ak nedôjde k uhradeniu školného ani do jedného týždňa po upomenutí, vyradí škola žiaka z výučby.

V cene kurzu je garantovaných 30 vyučovacích hodín (45 min.) na jeden polrok, resp. 60 hodín za školský rok. Štandardne výučba začína po 15.9. a končí 15.6. Pokiaľ nie je výučba ničím narušená, spadá do tohto obdobia viac ako 60 vyučovacích hodín, ktoré sa všetky odučia. Ak však nastanú dôvody na strane základnej školy (výlety, iné aktivity šk. klubu, korčuľovanie a pod.) alebo na strane jazykovej školy (napr. absencia učiteľa), je možné odučiť menej hodín do minimálnej hranice 30 hodín za polrok, resp. 60 za školský rok. Ak sa do 15.6. nestihne odučiť 60 vyučovacích hodín, je možné vyučovanie predĺžiť do 30.6. Ak sa ani v predĺženom termíne neodučí 60 hodín, vracia sa účastníkovi alikvotná časť školného. Hodiny vymeškané žiakom sa nenahrádzajú.

3. Organizácia a ukončenie kurzu

Kurzy sú určené primárne pre žiakov na prvom stupni ZŠ. Pokiaľ je záujem pokračovať vo výučbe aj na druhom stupni, je to možné, pokiaľ to dovoľuje situácia na strane jazykovej školy a základnej školy (časové možnosti žiakov, dostupnosť učiteľov, priestorov, atď.).

Výučba prebieha v dvoch 45 minútových blokoch za týždeň.

Pokiaľ vyučujúci kurzu nemôže určitú hodinu vyučovať, zabezpečí jazyková škola suplovanie. Ak sa nepodarí suplovanie zabezpečiť, je hodina zrušená, o čom sú informovaní rodičia a relevantné osoby na základnej škole.

Žiak je povinný nosiť si na hodinu učebnice a iné pomôcky podľa pokynov vyučujúceho.

Žiak je povinný sa v kurze správať v súlade so školským poriadkom ZŠ. V prípade, že žiak svojím správaním opakovane narúša priebeh hodiny, a tým znižuje kvalitu poskytovaných služieb iným žiakom, ktorí o vzdelávanie majú záujem, jazyková škola si vyhradzuje právo žiaka z kurzu vylúčiť bez nároku na vrátenie školného.

Pri riešení problémov s disciplínou žiakov bude jazyková škola uplatňovať nasledovný postup:

 • V prípade, že žiak opakovane na hodine vyrušuje a narúša prácu vyučujúceho, a počas jednej hodiny ho vyučujúci musí trikrát výraznejšie napomenúť, bude vylúčený z danej hodiny a vrátený do triedy školského klubu. Ak takáto situácia nastane, bude rodič vždy telefonicky informovaný o príčine vylúčenia.
 • Ak sa počas jedného polroka táto situácia zopakuje trikrát, a nepomôže ani komunikácia s rodičom, bude žiak vylúčený z kurzu bez nároku na vrátenie školného za prebiehajúci polrok.

Komunikácia zo strany školy ohľadne organizácie kurzov prebieha zvyčajne formou emailov, SMS alebo telefonicky na kontakty uvedené v prihláške do kurzu. Jazyková škola môže tiež v spolupráci so ZŠ organizovať rodičovské združenia a vzorové hodiny.

4. Žiadosti o zmeny, sťažnosti a reklamácie

Rodič môže školu kontaktovať osobným kontaktom s vyučujúcim pred/po čase výučby kurzu, alebo e-mailom či telefonicky, pričom primárnym kontaktom je manažérka kurzov pre verejnosť (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.).

Sem smeruje taktiež spätnú väzbu k výučbe či prípadné sťažnosti. Rodič má tiež možnosť obrátiť sa diskrétne priamo na riaditeľku školy Ivanu Bytelovú – emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

5. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ Vages-grow, n.o. so sídlom Hodžova 25, 949 01 Nitra, IČO 51 109 565 spracúva Vaše osobné údaje v súlade s čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 a § 20 zákona č. 18/20018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Prevádzkovateľ spracúva V IS-Vzdelávanie osobné údaje pre účely vykonávania a zabezpečovania vzdelávacích aktivít, organizovania kurzov, evidencie uchádzačov o štúdium, evidencie dochádzky a študijných výsledkov študentov, správy a administrácie elektronického školského evidenčného systému, vytvorenia potvrdení o návšteve školy, vytvorenia certifikátov a evidencie realizácie platieb za vzdelávacie aktivity na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia §13 ods. 1 písm. b) Zákona.

 V IS-Vzdelávania spracúva prevádzkovateľ výhradne bežné osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, dátum narodenia, e-mail, telefónne číslo, bankový účet, výsledky testov a vzdelávacích aktivít. Spracúvané osobné údaje sú uchovávané u prevádzkovateľa po dobu 10 rokov.

Vyššie uvedené osobné údaje prevádzkovateľ poskytuje účtovnej kancelárii, oprávneným orgánom štátu, zamestnávateľovi dotknutej osoby, zákonnému zástupcovi dotknutej osoby a správcovi elektronického systému MyCat. Prevádzkovateľ nevykonáva prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií. Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovania.

Poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov je povinné a v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ nemôže poskytnúť služby, ktoré sú predmetom týchto pravidiel.

Práva dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním osobných údajov:

Na základe písomnej žiadosti, ktorá je umiestnená na našej webovej stránke www.jazykove-kurzy-nitra.sk, ste oprávnený si od prevádzkovateľa uplatniť:

 • právo na prístup k osobným údajom,
 • právo na opravu osobných údajov,
 • právo na výmaz osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 • právo súhlas odvolať,
 • právo podať návrh na začatie konania,
 • právo na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Viac informácií o právach, ako aj spôsobe ich uplatnenia nájdete na našej webovej stránke www.jazykove-kurzy-nitra.sk.